Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende Verlengde Hoflaan 74, 6822 ED Arnhem, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 852029391

Artikel 1

De algemene voorwaarden en huisregels / richtlijnen zijn van toepassing op alle verrichtingen van diensten aan opdrachtgever of elke verkoop en levering van zaken. Afwijkingen zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Memorarium Gelderland zijn bevestigd.

 

Artikel 2

Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van deze overeenkomst tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten, alsmede het door Memorarium Gelderland te laten uitvoeren van de asbestemming.

 

Artikel  3

Memorarium Gelderland verricht de bijzetting van de asurn of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de op haar tarievenlijst vermelde tarieven. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen diensten annuleert is de opdrachtgever het op de tarievenlijst vermelde bedrag verschuldigd.

 

Artikel 4

Elke door Memorarium Gelderland aangeboden bijzettingsdienst heeft in beginsel  een besloten karakter en is derhalve niet voor het publiek toegankelijk. De door de directie aangewezen functionarissen hebben ten alle tijde toegang tot de in gebruik zijnde ruimten die deel uit (kunnen) maken van de dienstverlening.

 

Artikel 5

De door Memorarium Gelderland ter beschikking gestelde diensten dienen overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming van de in de huisregels / richtlijnen gestelde bepalingen te worden gebruikt.

 

Artikel 6

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle omstandigheden die redelijkerwijze de uitvoering van de overeengekomen prestatie op de overeengekomen tijd onmogelijk maken, is  Memorarium Gelderland ontheven van haar verplichtingen, zonder dat Memorarium Gelderland tot enige vergoeding van schade of kosten verplicht is. Onder overmacht wordt ook verstaan het niet tijdig arriveren van de asbus of asurn bij Memorarium Gelderland.

 

Artikel 7

Memorarium Gelderland is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een door haar verrichte dienst die wordt toegebracht aan goederen en/of personen.

 

Artikel 8

Bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar stelt de directie de tarieven voor het desbetreffende  jaar vast. Deze worden vervolgens bij het sluiten van de bijzettingsovereenkomst als bijlage toegevoegd.  Bij ondertekening van de overeenkomst dient binnen 7 dagen na ondertekening 30% van het factuurbedrag te worden aanbetaald. Het restant dient te zijn betaald uiterlijk 30 dagen na ondertekening van het aanvraagformulier.

Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Wanneer Memorarium Gelderland genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, is de opdrachtgever tevens 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 150,-.

 

Artikel 9

De bijzetting van de asurn zal eerst dan plaatsvinden op het moment dat het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 10

Memorarium Gelderland is gerechtigd de afgifte van de as op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit deze en eventuele andere overeenkomsten heeft voldaan.

 

Artikel 11

Indien de asbestemming niet binnen drie maanden na de expiratiedatum van de periode vastgelegd in het aanvraagformulier (3, 5, 10 of 20 jaar) aan Memorarium Gelderland schriftelijk is medegedeeld, is Memorarium Gelderland – na schriftelijke aanmaning aan de opdrachtgever – gerechtigd de as te verstrooien. Hierbij zullen de kosten conform de tarievenlijst worden berekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 12

De door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

De opdrachtgever geeft voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan Memorarium Gelderland de geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is.

 

Artikel 13

Het staat de directie van het Memorarium vrij om partijen toe te laten welke activiteiten verrichten in het Memorarium. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld zang- of muziekuitvoeringen, voordrachten, tentoonstellingen, exposities, etc. De directie zal ten alle tijde zich vergewissen dat de activiteit past qua aard en uitstraling bij de sfeer van het Memorarium. Dergelijke activiteiten worden met zorg en aandacht geselecteerd waarbij zowel degenen die zijn bijgezet als hun nabestaanden gerespecteerd worden. Het Memorarium heeft bij dergelijke activiteiten geen winstbelang in de verkoop van toegangskaarten.

 

Artikel 14

Deze algemene voorwaarden, de door Memorarium Gelderland en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van de bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende zaken en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Alle geschillen die ontstaan tussen Memorarium Gelderland en de opdrachtgever over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 15

De directie behouden zich het recht voor de thans vastgestelde openingstijden tussentijds te wijzigen naar eigen inzicht en goeddunken.

 

Arnhem, 1 juli 2013                    

Door te kiezen voor het Memorarium Gelderland steunt ook u de instandhouding van dit markante rijksmonument.